За родителите

Прием на деца – необходими документи:

1. Заявление – Декларация за прием в ДГ „Русалка“ по образец /Приложение №1 към чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за ППО в Община Видин

2. Удостоверение за раждане на детето (оригинал и копие).

3. Лична карта на родителя/настойника или лицето, при които е настанено детето .

4. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

6. Експертно решение на ТЕЛК(НЕЛК) , ако има такова.

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com